Structure

Head office
Velosipedny lane 7, Minsk, 220033
Tel.: +375 17 298 48 02
Fax: +375 17 298 48 29
E-mail: mail@tsem.by
 
Grodno Production and Installation Site
Skidelskoye Highway, 18, Grodno, 230027
Tel.: +375 152 75 54 82
Tel.: +375 29 362 70 32
Fax: +375 152 75 72 63
E-mail: grodno@tsem.by
 
Vitebsk Production and Installation Site
Novopolotsk-1, 211440
Tel.: +375 214 59 47 20
Tel.: +375 29 621 94 08
Fax: +375 214 59 47 21
E-mail: kul_a_a_@tut.by
radiysh@tut.by
 
Production Site No 1

Workshop No 1
Montazhnikov Street, 14 (industrial zone of Minsk CHPP-4), Minsk, 220136
Tel./Fax: +375 17 506 03 87
Tel.: +375 29 698 03 87
E-mail: mu1@tsem.by
 
Workshop No 2
Druzhny settlement, 222852, Pukhovichi district, Minsk region, Industrial zone of Minsk CHPP-5.
Tel.: +375 29 330 68 54
E-mail: rudensk@tsem.by
 
Minsk Production Site No 2
Omelyanyuka Street, 4 (industrial zone of Minsk CHPP-3), Minsk, 220021
Tel.: +375 17 238 17 81
Tel.: +375 29 638 17 81
Fax: +375 17 299 78 00
E-mail: mu2@tsem.by
 
Mozyr Production and Installation Site
Industrial zone Mozyr 11 (Mozyr CHPP), Mozyr, 247760
Tel.: +375 2351 72 7 30
Tel.: +375 29 691 00 43
Fax: +375 2351 72 7 30
E-mail: mozyr@tsem.by
 
Project Management Department “Mozyr”
Industrial zone Mozyr 11 (Mozyr CHPP), Mozyr, 247760
Tel.: +375 29 382 37 05
E-mail: hutsich@mail.ru
 
Moscow Branch
2nd Mashinostroeniya st. 17, Moscow, 115088, Russian Federation
Tel.: +7 983 761 69 15
E-mail: khrdmitry@gmail.com